Höstkongressen_2019

Stockholms Schackförbund bildades den 28 januari 1911, och man firade 100-årsjubileum samma datum 2011 på Grodan/La Grenouille med många inbjudna gäster och med pompa och ståt.

Läs om styrelse, kongress och standgarna nedan.

Styrelsen

Styrelsen består av 11 personer: 1 ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år i taget, medan övriga ledamöter väljs på två år (bortsett från eventuella fyllnadsval). Dessutom är kanslichefen ständigt adjungerad till styrelsemötena.

Styrelsen består av ordföranden och åtta övriga ledamöter samt två rangordnade suppleanter. Styrelsen består av 11 personer: 1 ordförande, 8 ledamöter och 2 suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs på ett år i taget, medan övriga ledamöter väljs på två år (bortsett från eventuella fyllnadsval). Dessutom är kanslichefen ständigt adjungerad till styrelsemötena.

Enligt stadgarna är styrelsens uppgift bl a att besluta i alla till förbundet hörande frågor (som inte avgörs av kongressen), att handha och förvalta förbundets tillgångar och utse kanslichef och utöva personal- och arbetsgivaransvar.

Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: 

 • Karl Dingertz, Kristallens SK

Vice Ordförande:

 • Dan Haglund, Järfälla SS

Sekreterare:

 • Alfred Krzymowski

Kassör:

 • Mikael Sandberg, Nacka-Värmdö SK

Ledamöter: 

 • Diana Valcu, Solna SS
 • Nicholas Hjelmberg, Nacka-Värmdö SK
 • Svante Wedin, Tyresö SK
 • Solomia Truskavetska, SS 4 Springare
 • Tomas Silfver, SK Pjäsen 

Suppleanter

 • 1:e suppleant: Jan Engfeldt, Täby SK 
 • 2:e suppleant: Sverker Hasselberg

Kongresserna

Man har två kongresser per år. Höstkongressen sker i november/december, och det är där och då det beslutas vilka som väljs in i styrelsen. Som uppföljning kommer sedan ett konstituerande möte i mitten av januari, där de olika rollerna i utskotten fördelas. För närvarande har styrelsen sex olika kommittéer/utskott med olika ansvarsområden: Tävlingsutskottet, Ungdomsutskottet, Schack4an/Skolkommittén, PR- och Informationsutskottet, Ekonomiutskottet samt Riltonkommittén. Det finns en arbetsbeskrivning för varje kommitté/utskott.

Vårkongressen avslutar vårsäsongen och sker i slutet av maj eller början av juni. Där väljs ordförande till Riltonkommittén, som sedan tillträder inför Riltonturneringarna i december/januari.

Alla registrerade klubbar har rätt att delta med sin representant i kongresserna. Varje representant har ett antal röster baserat på antalet klubbmedlemmar i respektive klubb. Man måste också i tid anmäla sitt deltagande i kongressen med ett underskrivet dokument för att få rösta. Övriga medlemmar i Stockholms Schackförbund har rätt att närvara och yttra sig men får inte rösta. Protokoll läggs löpande ut på hemsidan när de är justerade.

Styrelsemöten

Mellan kongresserna har man styrelsemöten ungefär en gång i månaden utom under sommaren. Utskotten/kommittéerna har också möten däremellan efter behov och möjlighet.

Stadgarna

Förbundets stadgar hittar du här.