GDPR policy

Behandling av personuppgifter

En ny dataskyddsförordning införs i Sverige den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen heter egentligen GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Principer för lagrade av uppgifter

  • endast de uppgifter som behövs för ändamålet får behandlas
  • personuppgifter ska lagras säkert
  • personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade
  • personuppgifter sparas så länge som behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen

Registerförteckning

En förteckning över Stockholms Schackförbunds register, vad de innehåller för uppgifter och vad de används till ska finnas publicerad. 

Medlems möjlighet till utdrag ur register

Medlem ska kunna kontakta sin klubb, Stockholms Schackförbunds kansli eller Sveriges Schackförbunds kansli om medlemmen vill ha inloggning till medlemsregistret för att se vilka uppgifter som finns lagrade och korrigera felaktiga grunddata. Medlemmen ska också kunna kontakta Stockholms Schackförbunds kansli eller Sveriges Schackförbunds kansli för utdrag från
övriga register.

Publicering på hemsida och sociala medier

Publicering av bilder och text ska ske på sådant sätt att det inte ska upplevas som kränkande i lagens mening och att det sker med en intresseavvägning. Om något material upplevs som kränkande av den som berörs kan begäran om borttagande av publicerat material riktas till ansvarig för medlemsregistret.

Vidarelämning av uppgifter

Stockholms Schackförbund ska inte lämna personuppgifter vidare till utomstående annat än vad som behövs för genomförande av tävlingar, regel- och disciplinärenden samt bidragsansökningar.
Om uppgifter ska lämnas ut av andra skäl, ska detta informeras till medlemmarna (vårdnadshavare för omyndig) på lämpligt sätt.

Rättelse av felaktiga uppgifter eller begäran om avregistrering

Om medlem upptäcker felaktigheter eller vill bli avregistrerad ska medlemmen kunna kontakta ansvarig för rättelse eller avregistrering.

Ansvarig för GDPR

Vid varje tidpunkt ska Stockholms Schackförbunds styrelse ha en namngiven person utsedd som är GDPR-ansvarig.

Mottagande av dataskyddsärenden

Stockholms Schackförbunds kansli ska via mailadress
michael.bergman@stockholmsschack.se ta emot samt svara på frågor och begäranden kopplade till denna policy.